Bezpečnost práce

V oblasti bezpečnosti práce (BOZP) nabízím širokou škálu jednotlivých úkonů (činností), které jsem schopen dodávat (zajišťovat) jednotlivě i komplexně dle požadavků klienta. Pro více informací mne kontaktujte. 

Výběr nejzásadnějších činností v BOZP:

 1. Úvodní odborný audit, prohlídku pracovišť, kontrolu stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků.
 2. Roční prohlídky pracovišť dle zákoníku práce a periodické prohlídky dle dohody s pojmenováním zjištěných závad.
 3. Zavedení systému vstupních instruktáží nových zaměstnanců o BOZP, včetně zpracování podkladů pro školení.
 4. Zhodnocení rizik, metodická pomoc při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, zajišťování technických opatření k jejich minimalizaci a zpracování potřebné dokumentace.
 5. Interní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných prostředků zpracovaný na základě zhodnocení rizik, jehož součástí je i návrh na přidělování mycích a čistících prostředků, ochranných nápojů. Metodická pomoc při zavedení systému přidělování stanovených OOPP zaměstnancům.
 6. Zpracování návrhu zařazení zaměstnanců do kategorií, zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací.
 7. Zpracování technologických postupů a jednotlivých provozních řádů.
 8. Zpracování harmonogramu revizí a oprav vyhrazených technických zařízení a technických zařízení na pracovištích společnosti.
 9. Evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech, pomoc při výpočtu odškodnění zaměstnanců.
 10. Státní odborný dozor nad bezpečností práce – spolupráce a účast při kontrolách.
 11. Školení zaměstnanců:
 • školení vedoucích zaměstnanců, jejich pravidelné seznamování s novinkami a změnami v oblasti BOZP
 • školení zaměstnanců, případně i provádění vstupních školení zaměstnanců
 • odborná školení zaměstnanců
 • pravidelná školení zaměstnanců společnosti dle specifických osnov školení

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě cenově zvýhodněného smluvního vztahu.